استانداردها و روش‌های آموزشی اسکوبا

دوره‌های واکنش صحیح

دوره‌های سطح دانش‌آموز

واکنش صحیح (React Right)

هدف

برنامه SSI React Right به دانش‌آموزان دانش و آموزش می‌دهد تا به عنوان اولین پاسخ دهنده عمل کنند و کمک‌های اولیه و CPR، تجویز اکسیژن و/یا پشتیبانی از دفیبریلاتور خارجی خودکار (AED) را در مواقع اضطراری پزشکی ارائه دهند.
هر بخش از برنامه React Right (کمک‌های اولیه و CPR، ارائه‌دهنده اکسیژن، و ارائه‌دهنده AED) ممکن است به‌صورت جداگانه یا در هر ترکیبی از سه بخش آموزش داده شود.

حداقل سطح عضو حرفه‌ای که می‌تواند دوره را آموزش دهد

وضعیت فعال React Right Instructor ممکن است برنامه React Right را اجرا کند.

پیشنیازهای دانش‌آموز

 • حداقل سن : ۱۲ سال

مدت زمان

تعداد ساعات توصیه شده برای تکمیل: 8-12 ساعت.
 • کمک های اولیه و CPR: 5 ساعت
 • AED: یک ساعت
 • اکسیژن رسانی : ۲ ساعت

منابع آموزشی و تجهیزات

 • دانش‌آموزان React Right باید با استفاده از کمک‌های اولیه و CPR، تجویز اکسیژن و تجهیزات AED تمرین کنند.

نسبت‌ها

 • حداکثر نسبت دانش‌آموز به مربی برای دوره واکنش صحیح وجود ندارد.
 • مربی باید لوازم کمک آموزشی کافی در دسترس داشته باشد و بتواند بر همه شرکت کنندگان دوره کنترل و نظارت داشته باشد.

حداقل نظارت

 • یک React Right Instructor باید مستقیماً بر کلیه جلسات آموزشی آکادمیک و عملی نظارت کند.

ملزومات برای تکمیل دوره

 • تکمیل سناریوهای آموزشی تئوری و عملی، برای بخش‌هایی از دوره که در آن شرکت کرده‌اند، مطابق با آنچه در کتابچه راهنمای مربی واکنش صحیح ذکر شده است.
 • آزمون پایانی ریئکت رایت را با نمره قبولی برای هر بخش از دوره که تکمیل می‌کنند به پایان برسانند.

صدور گواهینامه

 • پس از تکمیل همه سناریوهای آموزشی تئوری و عملی الزامی، یک مربی واکنش صحیح SSI می‌تواند کارت گواهینامه دیجیتال دوره را صادر نماید.
 • دارنده گواهینامه واکنش صحیح SSI می‌تواند به مدت ۲ سال از زمان صدور گواهینامه، به عنوان یک اولین واکنش دهنده در شرایط اضطراری پزشکی مشابه با آموزش‌های خود، فعالیت کند.
 • غواصان دارای مدرک ری‌اکت رایت می‌توانند از گواهینامه خود برای تکمیل پیش نیازهای گواهینامه دوره استرس و نجات غواص SSI و همه دوره‌های آموزشی حرفه‌ای SSI استفاده نمایند.

اعتبار

دانش‌آموزانی که از یک سیستم آموزشی به رسمیت شناخته شده گواهینامه دریافت کرده‌اند، می‌توانند با انجام این موارد به گواهینامه واکنش صحیح ارتقا پیدا کنند :
 • خرید منبع آموزشی دیجیتال واکنش صحیح.
 • تکمیل یک React Right Update برای هر گواهینامه قابل اجرا.
 • تکمیل یک امتحان نهایی برای هر گواهینامه قابل اجرا.
 • یادداشت شخصی ایجاد کنید
 • گزارش اشتباه ترجمه
 • گزارش خطای فنی