Recreational Scuba Standards

התמחויות במים פתוחים

הצלה ועזרה לצולל במצוקה

מטרה

תכנית ההתמחות הצלה ועזרה לצולל במצוקה מקנה לחניכים את הידע והמיומנויות הנחוצים על מנת לזהות סימנים של לחץ, להימנע מאירועים ולנהל מצבי חירום נפוצים שבהם צוללים ספורטיביים עלולים להיתקל.

הדירוג המינימלי הדרוש למדריך

מדריך התמחות הצלה ועזרה לצולל במצוקה רשאי להעביר התמחות זאת.

דרישות קדם לסטודנטים

 • גיל מינימלי: 12 שנים
 • להיות מסוגל פיסית להשלים את המיומנויות הנדרשות.
 • הוכחה של ספק O2 הנוכחי, הדרכה עזרה ראשונה והחייאה (First Aid and CPR) תוך שנתיים (2) לפני הנפקת תעודה הסמכה .
מחזיק ברשותו בתעודות ההסמכה של SSI שלהלן, או בדרגות מקבילות בארגוני צלילה מוכרים אחרים:
 • צולל הפנייה

הערה | צוללי הפנייה של SSI רשאים להירשם לתכניות ההתמחות של SSI ולהשלים את כל המפגשים האקדמיים והמפגשים המעשיים בבריכה\מים מוגנים. לא ניתן יהיה לשלב את צלילות ההכשרה במים הפתוחים של אף אחת מההתמחויות עם צלילות ההכשרה במים של התכנית לצולל מים פתוחים. ניתן יהיה לבצע צלילות אלו רק לאחר שהושלם במלואו שלב ההכשרה של התכנית לצולל מים פתוחים.

מֶשֶׁך

 • משך הזמן המומלץ להשלמת התכנית: 10-15 שעות.

מגבלות עומק

 • מגבלת עומק למים פתוחים מקסימלית | 18 מטר.
מיומנויות מים
 • מגבלת עומק למים פתוחים מקסימלית | הצלת צולל חסר הכרה 9 מטר.

יחס חניך-מדריך במים

גיל 15 ומעלה:
 • יחס חניך-מדריך הוא 8:1
 • ניתן להגדיל את היחס ל-10:2 עם הוספת עוזר מוסמך אחד (1).
 • ניתן להגדיל את היחס ל-12:3 עם הוספת שני (2) עוזרים מוסמכים.
חניכים בגיל 12-14 שנים:
 • יחס חניך-מדריך: 6:1.

מרחק פיזי בין המדריך לחניכים

 • במהלך ביצוע הערכת מיומנויות במים, החניכים יהיו תחת פיקוחו הישיר של מקצוען SSI כך שניתן יהיה לקיים מגע פיזי בעת הצורך.

דרישות להשלמת התכנית

 • השלם את כל ההערכות והמפגשים האקדמיים בהתאם למפורט באוגדן למדריך של תכנית ההתמחות להצלה ועזרה לצולל במצוקה.
 • להשלים את מבחן הידע המסכם של התכנית.
 • השלם לפחות שלושה (3) מפגשי מים בבריכה\מים מוגנים בהתאם למפורט באוגדן למדריך של תכנית ההתמחות להצלה ועזרה לצולל במצוקה.
 • השלם לפחות שלוש (3) צלילות מים פתוחים בהתאם למפורט באוגדן למדריך של תכנית ההתמחות להצלה ועזרה לצולל במצוקה.

תעודה

 • לאחר השלמת כלל הדרישות האקדמיות והמעשיות במים, מקצועני SSI רשאים להנפיק את תעודת ההסמכה הדיגיטלית של התכנית.
 • צוללים מוסמכים של SSI רשאים לצלול עם בן זוג בדרגת הסמכה זהה או גבוהה משלהם, בסביבה ימית התואמת את הכשרתם, תוך שמירה על גבולות העומק המומלצים.
 • חניכים שטרם מלאו להם 15 שנים יוסמכו בדרגת צולל צעיר ויורשו לצלול תחת פיקוחו הישיר של מקצוען צלילה או עם בן זוג מוסמך מבוגר בסביבה ימית התואמת את הכשרתם תוך שמירה על גבולות העומק המומלצים.

שדרוג הסמכה

 • ניתן לשדרג הסמכת הצלה ועזרה לצולל במצוקה של צולל צעיר להסמכה רגילה ברגע שמלאו לו 15 שנים.
 • ארגון SSI ממליץ להשלים סבב תרגול נוסף של המיומנויות הנדרשות להצלה ועזרה לצולל במצוקה בטרם שדרוג הסמכת הצולל הצעיר.
 • צור הערה אישית
 • דווח על טעות בתרגום
 • דווח על שגיאה טכנית