Recreational Scuba Standards

תכניות התמחות בבריכה\מים מוגנים

Photo & Video

מטרה

תכנית התמחות הצילום התת מימי של תמונות וסרטונים של SSI מקנה לסטודנטים את הידע והמיומנויות הנחוצים על מנת לקיים צלילה בטוחה תוך שימוש במצלמה תת-מימית.

הדירוג המינימלי הדרוש למדריך

מדריך התמחות צילום תת מימי של תמונות וסרטונים רשאי להעביר התמחות זאת.

דרישות קדם לסטודנטים

 • גיל מינימלי: 10 שנים
מחזיק ברשותו בתעודות ההסמכה של SSI שלהלן, או בדרגות מקבילות בארגוני צלילה מוכרים אחרים:
 • צולל הפנייה

הערה | צוללי הפנייה של SSI רשאים להירשם לתכניות ההתמחות של SSI ולהשלים את כל המפגשים האקדמיים והמפגשים המעשיים בבריכה\מים מוגנים. לא ניתן יהיה לשלב את צלילות ההכשרה במים הפתוחים של אף אחת מההתמחויות עם צלילות ההכשרה במים של התכנית לצולל מים פתוחים. ניתן יהיה לבצע צלילות אלו רק לאחר שהושלם במלואו שלב ההכשרה של התכנית לצולל מים פתוחים.

מֶשֶׁך

 • משך הזמן המומלץ להשלמת התכנית: 5-10 שעות.

מגבלות עומק

 • העומק המירבי לשיעורי בריכה\מים מוגנים הוא חמישה (5) מטרים.
 • עומק מירבי לצלילת מים פתוחים: 30 מטרים.
 • מגבלת עומק מירבי לצלילת מים פתוחים לחניכים בגיל 12-14: 18 מטרים.
 • מגבלת עומק מירבי לצלילת מים פתוחים לחניכים בגיל 10-11: 12 מטרים.

יחס חניך-מדריך במים

גיל 15 ומעלה:
 • יחס חניך-מדריך הוא 8:1
 • ניתן להגדיל את היחס ל-10:2 עם הוספת עוזר מוסמך אחד (1).
 • ניתן להגדיל את היחס ל-12:3 עם הוספת שני (2) עוזרים מוסמכים.
חניכים בגיל 12-14 שנים:
 • יחס חניך-מדריך: 6:1.
חניכים בגיל 10-11 שנים:
 • יחס חניך-מדריך הוא 4:1
 • מספר מירבי של שני (2) משתתפים למדריך או עוזר מוסמך רשאים להיות מתחת לגיל 12, אם כי אף לא אחד מיתר המשתתפים אינו יהיה מתחת לגיל 15.

מרחק פיזי בין המדריך לחניכים

 • במהלך ביצוע הערכת מיומנויות במים, החניכים יהיו תחת פיקוחו הישיר של מקצוען SSI כך שניתן יהיה לקיים מגע פיזי בעת הצורך.

דרישות להשלמת התכנית

 • השלם את כל ההערכות והמפגשים האקדמיים בהתאם למפורט באוגדן למדריך של תכנית ההתמחות לצילום תת מימי של תמונות וסרטונים.
 • להשלים את מבחן הידע המסכם של התכנית.
 • השלם לפחות שני (2) מפגשי הדרכה במים בהתאם למפורט באוגדן למדריך של תכנית ההתמחות לצילום תת מימי של תמונות וסרטונים.

תעודה

 • לאחר השלמת כלל הדרישות האקדמיות והמעשיות במים, מקצועני SSI רשאים להנפיק את תעודת ההסמכה הדיגיטלית של התכנית.
 • צוללים מוסמכים של SSI רשאים לצלול עם בן זוג בדרגת הסמכה זהה או גבוהה משלהם, בסביבה ימית התואמת את הכשרתם, תוך שמירה על גבולות העומק המומלצים.
 • חניכים שטרם מלאו להם 15 שנים יוסמכו בדרגת צולל צעיר ויורשו לצלול תחת פיקוחו הישיר של מקצוען צלילה או עם בן זוג מוסמך מבוגר בסביבה ימית התואמת את הכשרתם תוך שמירה על גבולות העומק המומלצים.
 • צור הערה אישית
 • דווח על טעות בתרגום
 • דווח על שגיאה טכנית