Recreational Scuba Standards

תכנית לימודי המשך

הרפתקן מתקדם

מטרה

תכנית ההכשרה הרפתקן מתקדם של SSI מספקת לצולל המוסמך טעימה מחמש (5) תכניות התמחות שונות של SSI, תחת פיקוחו הישיר של מקצוען SSI.
צלילת ההכשרה הראשונה מתוך ההתמחויות המוזכרות מטה יכולות להחשב כחלק מתכנית צולל הרפתקן מקצוען:
 • צלילה מסירה
 • התמחות עומק
 • Dry Suit Diving
 • אויר מועשר (נייטרוקס)
 • ניווט
 • Night & Limited Visibility
 • איזון
 • Photo & Video
 • Scooter/DPV Diving
 • Search & Recovery
 • Waves, Tides & Currents
 • ספינות טרופות

הערה | תכנית הסמכה זאת נועדה להעניק לצוללים מגוון רחב של חוויות צלילה ייחודיות, אשר יוכללו, בתקווה, לעורר בהם את התשוקה להמשיך לצלול ולהתקדם בסולם ההכשרה.

הערה | צלילות ההרפתקן נחשבות כצלילות ניסיון בלבד, ואין לבלבל בינן לבין הסמכת ההכרה צולל מים פתוחים מתקדם. ראה: דירוג הכרה לצולל

הדירוג המינימלי הדרוש למדריך

מדריך מים פתוחים במעמד הדרכה פעיל רשאי להעביר את תכנית ההכשרה לצולל הרפתקן מתקדם.
על המדריך להיות בקיא בציוד ובכישורים הנחוצים לקיום צלילות ההרפתקן. יש להשלים את כל שיעורי הבריכה\המים המוגנים בטרם מבצעים כל אחת מצלילות ההרפתקן בהן ייעשה שימוש בציוד ייעודי מיוחד.
מנהל מערכת ניהול האיכות של מרכז ההדרכה אחראי לוודא שלמדריך יש את ההסמכה הרלוונטית ברמת התלמיד או לפחות חמש צלילות בתחום המומחיות הרלוונטי לפני ביצוע ההכשרה.

דרישות קדם לסטודנטים

 • גיל המינימום לכל צלילת הרפתקן יוגדר בתקנים ונהלי ההכשרה של התכנית המדוברת.
 • גיל מינימלי לצלילה עמוקה Adventure Dive | בן 12.
להחזיק בתעודה אחת (1) לפחות מבין הסמכות SSI שלהלן, או בסמכה מקבילה מארגון צלילה מוכר אחר:
 • צולל מים פתוחים צעיר
 • צולל מים פתוחים

מֶשֶׁך

 • משך הזמן המומלץ להשלמת התכנית: 10-15 שעות.

הערה | תכנית זאת נועדה להתמקד לחלוטין במיומנויות צלילה מעשיות. משך הזמן הכולל ייקבע באופן פרטני על ידי המדריך, בהתבסס על צרכיו של החניך ויכולתיו, כמו גם על תנאי המים והסביבה.

מגבלות עומק

 • העומק המירבי לשיעורי בריכה\מים מוגנים הוא חמישה (5) מטרים.
 • עומק מינימלי לצלילת מים פתוחים: 5 מטרים.
 • עומק מירבי לצלילת מים פתוחים: 30 מטרים.
 • עומק מירבי לצלילת מים פתוחים לחניכים בגיל 12-14 במהלך שלב ההכשרה הוא 18 מטרים.
 • מגבלת עומק המים הפתוחים המקסימלית לתלמידים בגילאי 12 עד 14 במהלך צלילת הצלילה העמוקה היא 21 מטרים.
 • עומק מירבי לחניכים בגיל 10-11: 12 מטרים.

יחס חניך-מדריך במים

גיל 15 ומעלה:
 • יחס חניך-מדריך הוא 8:1
 • היחס בין תלמיד למדריך הוא 4:1 אם תלמיד כלשהו משתמש בחליפה יבשה ללא אישור חליפה יבשה.
 • ניתן להגדיל את היחס ל-10:2 עם הוספת עוזר מוסמך אחד (1).
 • ניתן להגדיל את היחס ל-12:3 עם הוספת שני (2) עוזרים מוסמכים.
חניכים בגיל 12-14 שנים:
 • יחס חניך-מדריך הוא 4:1
חניכים בגיל 10-11 שנים:
 • יחס חניך-מדריך הוא 4:1
 • מספר מירבי של שני (2) משתתפים למדריך או עוזר מוסמך רשאים להיות מתחת לגיל 12, אם כי אף לא אחד מיתר המשתתפים אינו יהיה מתחת לגיל 15.

פיקוח מינימלי

 • עוזר מדריך (Assistant Instructor) SSI מעמד הדרכה פעיל ומעלה חייב לפקח ישירות על כל הפעילויות בתוך המים עבור צלילות הרפתקאות מתוך תוכניות שעשויות ללמד על ידי עוזר מדריך (Assistant Instructor) (למשל צלילה מסירה (Boat Diving) וציפה התמחות איזון (Perfect Buoyancy)).
 • Open Water Instructor מעמד הדרכה פעיל חייב לפקח ישירות על כל הפעילויות בתוך המים עבור צלילות הרפתקאות מתוך תוכניות שעשויות ללמד על ידי Open Water Instructor (למשל צלילת עומק (Deep Diving) וצלילה צלילה בחליפה יבשה (Dry Suit Diving)).
 • עוזר מוסמך רשאי לפקח ישירות על לא יותר מארבעה (4) חניכים בו זמנית.

הערה | חניכים שטרם מלאו להם 15 שנים יהיו תחת פיקוחו הישיר של מקצוען SSI או יצוותו לבן זוג מוסמך מבוגר.

הערה | תלמידים שכבר סיימו את Enriched Air Nitrox Adventure Dive יכולים להשתמש בתערובות ניטרוקס עד EAN32 ובמגבלות ללא הפחתת לחץ עבור EAN21 במהלך צלילות הרפתקאות נוספות. עליהם להיות תחת פיקוחו הישיר של מקצוען SSI מוסמך אשר יבדוק באופן אישי את תערובת הנשימה ויאשר אותה. ובמקביל גם את מחשב הצלילה שבו הם משתמשים ואת נתוני הצלילה המתוכננת שלהם.

דרישות להשלמת התכנית

 • השלם את כל ההערכות והמפגשים האקדמיים בהתאם למפורט באוגדן למדריך של תכנית ההכשרה להרפתקן מתקדם.
 • השלם לפחות חמש (5) צלילות שונות של SSI Adventure.

תעודה

 • עם השלמת כלל הדרישות האקדמיות והמעשיות במים, מדריך מים פתוחים רשאי להנפיק תעודת הסמכה בדרגת צולל הרפתקן מתקדם.
 • צוללים עם הסמכה של הרפתקן מתקדם רשאים לצלול יחד עם בן זוג בדרגה מקבילה או גבוהה משלהם בסביבה ימית התואמת את הכשרתם תוך שמירה על גבולות העומק המומלצים.
 • חניכים שטרם מלאו להם 15 שנים יוסמכו כצולל הרפתקן מתקדם צעיר ויורשו לצלול תחת פיקוחו הישיר של מקצוען צלילה או עם בן זוג מוסמך מבוגר בסביבה ימית התואמת את הכשרתם תוך שמירה על גבולות העומק המומלצים.

קרדיט

 • החניכים רשאים לבקש הכרה בצלילות שביצעו במסגרת תכנית ההכשרה לצולל הרפתקן מתקדם כקרדיט לצלילת ההכשרה הראשונה אשר תתבצע במסגרת תכנית ההתמחות הרצויה,
 • הצלילה הראשונה בכל תכנית התמחות יכולה גם היא להיחשב כקרדיט לצלילת הרפתקן בתכנית ההכשרה לצולל הרפתקן מתקדם.
 • לא קיימת מגבלת זמן בכל הנוגען למתן קרדיט לצלילות שהושלמו בהצלחה.
 • צור הערה אישית
 • דווח על טעות בתרגום
 • דווח על שגיאה טכנית