Recreational Scuba Standards

תוכניות ברמת כניסה

Scuba Diver (ISO 24801-1)

מטרה

תכנית ההכשרה לצולל סקובה נועדה להעניק לחניכים את הידע וההכשרה הנדרשים על מנת שניתן יהיה לצלול תחת פיקוחו הישיר של מקצוען צלילה בסביבות התואמות את דרגת הכשרתם ובעומקים רדודים משנים-עשר (12) מטרים.

הדירוג המינימלי הדרוש למדריך

מדריך צלילה במים פתוחים במעמד פעיל רשאי להעביר את תכנית ההכשרה לצולל סקובה.

דרישות קדם לסטודנטים

 • גיל מינימלי: 10 שנים

מֶשֶׁך

 • משך הזמן המומלץ להשלמה הוא: 10-16 שעות.

מגבלות עומק

 • העומק המירבי לשיעורי בריכה\מים מוגנים הוא חמישה (5) מטרים.
 • עומק מינימלי לצלילת מים פתוחים: 5 מטרים.
 • עומק מירבי לצלילת מים פתוחים: 12 מטרים

יחס חניך-מדריך במים

בריכה

 • יחס חניך-מדריך הוא 8:1
 • ניתן להגדיל את היחס ל-10:2 עם הוספת עוזר מוסמך אחד (1).
 • ניתן להגדיל את היחס ל-12:3 עם הוספת שני (2) עוזרים מוסמכים.

מים מוגנים ומים מים פתוחים

גיל 15 ומעלה:
 • יחס חניך-מדריך הוא 8:1
 • ניתן להגדיל את היחס ל-10:2 עם הוספת עוזר מוסמך אחד (1).
 • ניתן להגדיל את היחס ל-12:3 עם הוספת שני (2) עוזרים מוסמכים.
טווח גיל בין 10 ל-14 שנים
 • יחס חניך-מדריך הוא 4:1
 • ניתן להגדיל את היחס ל-6:2 בתוספת עוזר מוסמך אחד (1).
 • ניתן להגדיל את היחס המירבי של חניכים ל-8:3 בשימוש בשני (2) עוזרי מדריך מוסמכים.
 • מספר מירבי של שני (2) משתתפים למדריך או עוזר מוסמך רשאים להיות מתחת לגיל 12, אם כי אף לא אחד מיתר המשתתפים אינו יהיה מתחת לגיל 15.

פיקוח מינימלי

 • עוזר מדריך במעמד הדרכה פעיל רשאי לפקח ישירות על כלל המפגשים האקדמיים והפעילויות הנערכות בבריכה\מים מוגנים (למעט תרגול עליית חירום בשחיה או בציפה), כמו גם על תרגולים המתבצעים על פני המים במהלך צלילות ההכשרה במים פתוחים, תחת השגחתו הלא ישירה של מדריך מים פתוחים במעמד פעיל.
 • על מדריך מים פתוחים במעמד הדרכה פעיל להדגים ולפקח ישירות על כל עליות החירום הנערכות במהלך שלב התרגול במים.
 • מדריך צלילה במים פתוחים במעמד פעיל רשאי לפקח על כל צלילות ההכשרה הנערכות במים פתוחים.
 • עוזר מדריך מוסמך רשאי יהיה לפקח ישירות על שני (2) חניכים לכל היותר בעת ביצוע הסיורים התת מימיים במהלך צלילות ההכשרה במים פתוחים, אם כי רק לאחר השלמת צלילת מים פתוחים מספר 2 של הקורס.

צִיוּד

 • במקרה שנעשה שימוש בחליפות יבשות במהלך שלב ההכשרה במים, על מדריך המים הפתוחים המפקח ישירות על הקורס להחזיק ברשותו הסמכה גם כמדריך התמחות חליפה יבשה במעמד פעיל.

מרחק פיזי בין המדריך לחניכים

 • במהלך ביצוע הערכת מיומנויות במים, החניכים יהיו תחת פיקוחו הישיר של מקצוען SSI כך שניתן יהיה לקיים מגע פיזי בעת הצורך.

דרישות להשלמת התכנית

 • השלם את שיעורים 1-3 ואת הערכות חניך בהתאם להנחיות המופיעות באוגדן למדריך של תכנית ההכשרה לצולל מים פתוחים.
 • עבור את מבחן הידע המסכם לצולל סקובה.
 • בצע לפחות שלוש (3) צלילות הכשרה עם ציוד סקובה בבריכה\מים מוגנים והשלם את כל הערכות הכישורים במלואן על פי ההנחיות המופיעות במערך צלילות ההכשרה מספר 1-3 בבריכה\מים מוגנים באוגדן למדריך של תכנית ההכשרה לצולל מים פתוחים.
 • השלם את הערכת כישורי המים של חניך המתוארת בתקני הדרכה הכלליים של SSI . יש להשלים הערכות כושר במים לפני השתתפות בכל צלילות הדרכה מים פתוחים .
 • בצע לפחות שתי (2) צלילות הכשרה עם ציוד סקובה במים פתוחים והשלם את כל הערכות הכישורים במלואן בהתאם להנחיות המופיעות במערך צלילות ההכשרה במים פתוחים מספר 1-2 באוגדן למדריך של תכנית ההכשרה לצולל מים פתוחים.

הערה | צוללנים רשאים לערוך את צלילות האימון במים פתוחים במתקני צלילה מקורה כהגדרתם בתקני ההדרכה הכלליים.

סדר פעולות

 • ניתן לבצע את צלילת מים פתוחים מספר 1 עוד בטרם הושלמו במלואן החובות האקדמיות והמעשיות בבריכה\מים מוגנים של תכנית ההכשרה. על צלילה זו לעמוד בדרישותיה של צלילת ההכשרה במים פתוחים בתכנית ההכשרה לצולל בסיסי.
 • יש לבצע את צלילת ההכשרה במים פתוחים מספר 2 רק לאחר שהושלמו במלואן החובות והערכות האקדמיות 1-3 ושיעורי הבריכה\המים המוגנים 2-3 על פי המערך המופיע באוגדן למדריך של צולל מים פתוחים.
 • ניתן לשלב את הערכת המיומנויות משיעור בריכה\מים מוגנים מספר 1 עם כל אחד מתרגולי המים של תכנית ההכשרה, אם כי יש להשלים אותה בטרם ההסמכה.

המלצה | SSI ממליצה לבצע צלילות ניסיון נוסף או אימון בכל הזדמנות אפשרית.

תעודה

 • לאחר שהושלמו במלואן כל המטלות האקדמיות והדרישות המעשיות במים כאחד, בכללן הערכת כישורי המים ומבחן הידע המסכם, מדריך מים פתוחים רשאי להנפיק בעבור המועמד תעודת הסמכה דיגיטלית בדרגת צולל סקובה.
 • צוללים בדרגת הסמכה של צולל סקובה רשאים לצלול אך ורק תחת השגחתו הישירה של מקצוען צלילה בסביבה ימית התואמת את דרגת הסמכתם, ולעומקים רדודים מ-12 מטר.
 • חניך שטרם מלאו לו 15 שנים יוסמך כצולל סקובה צעיר ויהיה רשאי לצלול אך ורק תחת השגחתו הישירה של מקצוען צלילה בסביבה מימית התואמת את דרגת המסכתו, ובגבולות העומק המומלצים לרמת הכשרתו.

שדרוג הסמכה

על מנת לשדרג את הסמכתו לצולל מים פתוחים, על צולל סקובה:
 • השלם את הדרישות וההערכות שנותרו משיעורי התיאוריה 4-6 בהתאם להנחיות המופיעות באוגדן למדריך של תכנית ההכשרה לצולל מים פתוחים.
 • עבור את המבחן המסכם של תכנית ההכשרה לצולל מים פתוחים בציון עובר של 80% לפחות.
 • השלם בהצלחה שלושה מפגשי בריכה\מים מוגנים נוספים ובנוסף גם את הערכת המיומנויות, בהתאם להנחיות המופיעות במערך שיעורי הבריכה\המים המוגנים 4-6 באוגדן למדריך של תכנית ההכשרה לצולל מים פתוחים.
 • בצע שתי (2) צלילות הכשרה נוספות במים פתוחים, ובנוסף גם את הערכת המיומנויות, בהתאם להנחיות המופיעות במערך צלילות ההכשרה במם פתוחים מספר 3 ו-4, שבאוגדן למדריך של תכנית ההכשרה לצולל מים פתוחים.
 • צור הערה אישית
 • דווח על טעות בתרגום
 • דווח על שגיאה טכנית