Freediving Standards

Chương trình Chuyên gia Người cá (Mermaid)

Mermaid Instructor

Lời mở đầu

Chương trình Huấn luyện viên Người cá (Mermaid Instructor) SSI (SSI) cung cấp cho ứng viên kiến ​​thức và Huấn luyện cần thiết để thực hiện các chương trình Người cá (Mermaid) SSI (SSI) một cách an toàn và thú vị.
Có hai phương pháp Chứng chỉ cho chương trình Huấn luyện viên Người cá (Mermaid Instructor) :
 • Khóa Huấn luyện Huấn luyện viên Người cá (Mermaid Instructor)
 • Đồng giảng dạy

Ghi chú | Tùy chọn đồng giảng dạy có thể không có sẵn, tùy thuộc vào yêu cầu của địa phương hoặc khu vực. Vui lòng xem Chương Phụ lục Khu vực của các tiêu chuẩn này hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ SSI (SSI) của bạn để xác định xem có sẵn tùy chọn này hay không.

Cấp độ tối thiểu của Huấn luyện viên

Chuyên gia đào tạo Huấn luyện viên Người cá (Mermaid Instructor Trainer) có trạng thái hoạt động có thể tiến hành Khóa Huấn luyện Huấn luyện viên Người cá (Mermaid Instructor) .

Đối với phương án đồng giảng dạy:

Huấn luyện viên Người cá (Mermaid Instructor) có trạng thái hoạt động có thể tiến hành tùy chọn Chứng chỉ đồng giảng dạy.

Điều kiện tiên quyết của ứng viên

 • Độ tuổi tối thiểu: 18 tuổi.
Có các chứng chỉ SSI (SSI) trạng thái hoạt động sau đây hoặc chứng chỉ tương đương từ cơ quan Huấn luyện được công nhận:
 • Mermaid
 • Snorkel Instructor

Đối với phương án đồng giảng dạy:

Có các chứng nhận SSI (SSI) trạng thái hoạt động sau đây (không cho phép chứng nhận tương đương):
 • Snorkel Instructor

Thời lượng khoá học

 • Giờ đề xuất hoàn thành: Người cá (Mermaid) ITC: 24-32, đồng giảng dạy 8-12.

Ghi chú | Nếu cần được giới thiệu về bơi Chân vịt đơn (Monofin) thì thời gian phải được kéo dài.

Giới hạn độ sâu

 • Giới hạn độ sâu tối đa Hồ bơi/ Vùng nước nông : 5 mét.

Tỷ lệ nhóm học dưới nước

 • Tỷ lệ thí sinh-người hướng dẫn là do Huấn luyện viên quyết định.

Yêu cầu để hoàn thành

 • Hoàn thành thành công tất cả các buổi Ứng dụng thục hành như được nêu trong tài liệu huấn luyện viên dành cho Khóa Huấn luyện Huấn luyện viên Người cá (Mermaid Instructor) .
 • Hoàn thành Kiểm tra tổng kết của chương trình.
 • Hoàn thành Đánh giá thể lực dưới nước Người cá (Mermaid) SSI (SSI) như được nêu trong Tiêu chuẩn Huấn luyện chung của SSI (SSI) .

Đối với phương án đồng giảng dạy:

 • Successfully co-teach at least one complete Ocean Mermaid program. Have the Monitor of the affiliated SSI Dive Center/Resort sign off the Universal Application form.
 • Have the Monitor of the affiliated SSI Training Center sign off the Universal Application form.

Chứng chỉ

 • Gửi Bảng điểm của ứng viên cùng với tất cả các tài liệu cần thiết đến Trung tâm Dịch vụ SSI (SSI) chịu trách nhiệm.
 • Ứng viên sẽ được chứng nhận là Huấn luyện viên Người cá (Mermaid Instructor) SSI (SSI) .

Điều kiện về trạng thái hoạt động

Trạng thái hoạt động Giảng viên Người cá (Mermaid) có thể giảng dạy, giám sát và cấp chứng chỉ cho các chương trình sau:
 • Try Mermaid
 • Mermaid
 • Ocean Mermaid
 • Chuyên biệt (Specialty) người mẫu Người cá (Mermaid)
 • Snorkel Diver
 • Tạo ghi chú cá nhân
 • Báo cáo lỗi dịch thuật
 • Báo cáo lỗi kỹ thuật