Standardy Szkoleniowe i Procedury XR

Programy dla profesjonalistów z otwartym obiegiem

Technical Extended Range Instructor

Cel

SSI Technical Extended Range Instructor Training Course uprawnia kandydata do uzyskania jednego z następujących uprawnień:
 • Technical Extended Range Instructor
 • Technical Extended Range Trimix Instructor

Minimalny Stopień Instruktora

Program Technical Extended Range Instructor Training Course może prowadzić Technical Extended Range Instructor Trainer ze statusem aktywnym.

Wymagania wstępne dla kandydata

 • Posiadanie i użycie Pełnego Systemu Nurkowego w odpowiedniej konfiguracji sprzętowej określonej w ogólnych standardach szkoleniowych SSI.
Posiadać zalogowane:
 • 200 nurkowań
 • 50 nurkowań dekompresyjnych na głębokość większą niż 45 metrów
Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:
 • Technical Extended Range
 • Technical Extended Range Trimix
Kandydat musi posiadać następujące certyfikaty SSI i aktywny status lub równorzędne uprawnienia uzyskane w innych uznanych organizacjach szkoleniowych:
 • Instruktor Deep Diving
 • Instruktor Diver Stress & Rescue
 • Instruktor Enriched Air Nitrox
 • Extended Range Instructor
Kandydat wystawił co najmniej:
 • 10 certyfikatów Extended Range
LUB
 • 5 certyfikatów Extended Range Nitrox
 • 5 certyfikatów Extended Range

Uwaga | Jeśli kandydat nie wydał wymaganej ilości certyfikatów, może ukończyć kurs instruktorski, wnioskując o odstępstwo i spełniając dodatkowe wymagania dotyczące ukończenia kursu. Szczegóły w sekcji "Wymaganiach do ukończenia kursu".

Czas trwania

 • Zalecany czas trwania kursu: 16 godzin.

Współczynnik ilościowy w wodzie

 • Współczynnik kandydat-instruktor: 4:1.

Limity głębokości

 • Maksymalna głębokość zajęć na basenie/ograniczonym akwenie: 12 metrów.
 • Maksymalna głębokość w wodach otwartych: 50 metrów.

Wymagania do ukończenia kursu

Uczestniczyć w trzydniowym seminarium i pomyślnie ukończyć:
 • Przegląd wszystkich ogólnych standardów szkoleniowych SSI oraz standardów związanych z programami XR, dla których kandydat uzyskuje certyfikat.
 • Przegląd materiałów dla kursantów i instruktorów dla danego programu.
 • Egzaminy końcowe programu
 • Prezentacja wykładu na temat dotyczący programu i poziomu szkolenia.
 • Zajęcia z planowania nurkowania w celu zapoznania z Arkuszem planowania nurkowania XR.
 • Zajęcia z konfiguracji sprzętu dla odpowiedniego Pełnego Systemu Nurkowego.
 • Ocena sprawności wodnej Kandydata XR zgodnie z Ogólnymi Standardami Szkoleniowymi SSI, jeśli od oceny Kandydata minęło więcej niż sześć miesięcy.
 • Zajęcia basenowe/w ograniczonym akwenie, obejmujące prezentację i ocenę wszystkich wymaganych umiejętności programu. Wszystkie umiejętności muszą być wykonane z jakością demonstracyjną.
 • Prezentacja nauczania zajęć w wodzie na temat dotyczący programu i poziomu szkolenia.
 • Działając w charakterze instruktora, zaplanować i przeprowadzić co najmniej jedno (1) pełne nurkowanie dekompresyjne z programu.
 • Zademonstrować umiejętność ratowania nieprzytomnego nurka poprzez wydostanie nurka na powierzchnię z głębokości od 5 do 10 metrów.

Uwagi

 • Podczas wszystkich zajęć w wodzie należy mieć założony minimalny wymagany Pełny System Nurkowy i butle stage.
 • Podczas planowanego nurkowania, kandydat będzie nadzorował asystenta lub innego kandydata występującego jako kursant.
 • Nurkowanie musi odbyć się na głębokość co najmniej 50 metrów, i obejmować co najmniej 25 minut planowanych przystanków dekompresyjnych oraz co najmniej dwie (2) zmiany gazów.

Odstępstwo od wymagania wspólnego nauczania (co-teaching)

Przed otrzymaniem certyfikatu kandydaci, którzy nie wydali wymaganej liczby certyfikatów, muszą spełnić następujące wymagania po pomyślnym ukończeniu seminarium:
 • Przeprowadzić wspólnie z innym instruktorem (co-teaching) przynajmniej dwa (2) pełne programy Technical Extended Range pod bezpośrednim nadzorem aktywnego Technical Extended Range Instructor.
 • Przedstawić rekomendacje (wypełnione i podpisane przez instruktora nadzorującego) dla każdego wspólnie prowadzonego (co-teaching) programu.

Certyfikacja

Oprócz programów prowadzonych przez aktywnych Extended Range Instructors, posiadający aktywny status Technical Extended Range Instructors mogą nauczać, nadzorować i wydawać certyfikaty następujących programów, korzystając z konfiguracji sprzętowych których mogą nauczać:
 • Technical Extended Range | z trimiksem lub bez, zgodnie z certyfikatem

Upgrade (podwyższenie uprawnień)

Instruktorzy Technical Extended Range Instructors z certyfikatem Technical Extended Range Trimix:
Technical Extended Range Instructor z aktywnym statusem, który ma certyfikat Technical Extended Range Trimix może podnieść swoje uprawnienia do poziomu Technical Extended Range Trimix Instructor.
Kandydat musi zarejestrować stosowny, profesjonalny zestaw materiałów cyfrowych i przesłać podpisany Formularz ukończenia Profesjonalnego Upgrade’u SSI XR z kopiami potrzebnych certyfikatów do SSI Service Center lub XR International Training Director.
 • Utwórz osobistą notatkę
 • Zgłoś błąd tłumaczenia
 • Zgłoś błąd techniczny