Standardy Szkoleniowe i Procedury XR

Programy na obiegu otwartym

Hypoxic Trimix

Cel

Program ten zapewnia nurkom przeszkolenie niezbędne do:
 • Samodzielnego planowania i wykonywania nurkowań dekompresyjnych z trzema zmianami gazów i z wieloma przystankami dekompresyjnymi,
 • W Pełnym Systemie Nurkowym Twinset,
 • Do maksymalnej głębokości 100 metrów,
 • Korzystając z trimiksu jako mieszaniny oddechowej,
 • Korzystania z gazów dekompresyjnych do 100% zawartości tlenu,
 • z partnerem o takich samych lub wyższych uprawnieniach.

Minimalny Stopień Instruktora

Program Hypoxic Trimix może prowadzić aktywny instruktor Hypoxic Trimix Instructor.

Wymagania wstępne dla kursanta

Posiadać zalogowane:
 • 100 nurkowań ogółem
 • 30 nurkowań głębszych niż 30 metrów
 • 10 nurkowań głębszych niż 45 metrów
 • 20 nurkowań wymagających dekompresji etapowej z co najmniej dwoma (2) przełączeniami gazów (z wyłączeniem nurkowań szkoleniowych)
Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:
 • Technical Extended Range

Czas trwania

 • Zalecany czas trwania kursu: 18 godzin.

Minimalne wymagania sprzętowe

Kursanci biorący udział w tym szkoleniu muszą posiadać przynajmniej poniższą konfigurację sprzętową:
 • Pełny System Nurkowy Twinset.
W tym:
 • Trzy (3) butle stage.

Współczynnik ilościowy w wodzie

 • Współczynnik kursant-instruktor: 3:1

Limity głębokości

 • Maksymalna głębokość zajęć na basenie/ograniczonym akwenie: 12 metrów.
 • Maksymalna głębokość podczas nurkowania szkoleniowego 1 i 2 w wodach otwartych: 40 metrów.
 • Maksymalna głębokość podczas nurkowania szkoleniowego 3 i 4 w wodach otwartych: 80 metrów, z co najmniej jednym nurkowaniem głębszym niż 75 metrów.
 • Maksymalna głębokość podczas nurkowania szkoleniowego 5 i 6 w wodach otwartych: 100 metrów.
 • Co najmniej jedno (1) nurkowanie musi zostać przeprowadzone na głębokość 90 metrów.

Wymagania do ukończenia kursu

 • Ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne i oceny, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Hypoxic Trimix.
 • Zaliczyć egzamin końcowy programu.
 • Samodzielnie opracować pełny plan nurkowania korzystając z arkuszy planowania nurkowań Extended Range.
 • Ukończyć XR Water Fitness Evaluation zgodnie z Ogólnymi Standardami Szkolenia SSI.
 • Ukończyć co najmniej jedne (1) zajęcia praktyczne w basenie/ograniczonym akwenie trwające łącznie co najmniej dziewięćdziesiąt (90) minut, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim dla programu Hypoxic Trimix.
 • Ukończyć co najmniej sześć (6) nurkowań szkoleniowe w wodach otwartych, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Hypoxic Trimix.

Warunki szkolenia

Gazy oddechowe i dekompresja

 • Nurkowanie szkoleniowe 1 i 2 w wodach otwartych musi być zaplanowane w granicach limitów bezdekompresyjnych komputera nurkowego kursanta, oprogramowania do planowania nurkowań lub połączonych tabel Air/EAN SSI.
 • Całkowity skumulowany czas nurkowań szkoleniowych 3 – 6 w wodach otwartych musi wynosić przynajmniej pięć (5) godzin.
 • Podstawowy planowany obowiązek dekompresji (całkowity czas wszystkich przystanków dekompresyjnych w tym przystanków głębokich, o ile są stosowane) nie może przekroczyć 60 minut dla nurkowania szkoleniowego 3 i 4 w wodach otwartych.
 • Podstawowy planowany obowiązek dekompresji (całkowity czas wszystkich przystanków dekompresyjnych w tym przystanków głębokich, o ile są stosowane) nie może przekroczyć 90 minut dla nurkowania szkoleniowego 5 i 6 w wodach otwartych i wszelkich dodatkowych nurkowań szkoleniowych.
 • Każde nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych musi obejmować co najmniej trzy (3) przełączenia gazów.

Środowisko

 • Jeżeli warunki środowiskowe lub wodne sprawiają, że spełnienie łącznego wymogu czasowego jest niebezpieczne lub niewykonalne, należy zaplanować dodatkowe nurkowania szkoleniowe.

Sekwencja

 • Nurkowania szkoleniowe 1 i 2 w wodach otwartych mogą być przeprowadzane dopiero po pomyślnym ukończeniu przez kursanta zajęć z konfiguracji sprzętu, oceny kondycji pływackiej XR oraz wszystkich zajęć w basenie/ograniczonym akwenie.
 • Nurkowania szkoleniowe 3 i 4 w wodach otwartych mogą być przeprowadzane dopiero po pomyślnym ukończeniu przez kursanta nurkowania szkoleniowego 1 i 2 w wodach otwartych.
 • Nurkowania szkoleniowe 5 i 6 w wodach otwartych mogą być przeprowadzane dopiero po pomyślnym ukończeniu przez kursanta wszystkich zajęć teoretycznych oraz nurkowania szkoleniowego 3 i 4 w wodach otwartych.

Certyfikacja

Po spełnieniu wszystkich wymagań teoretycznych oraz wymagań w wodzie, Profesjonalista SSI może wydać cyfrową kartę certyfikatu tego programu.
Certyfikat SSI Hypoxic Trimix uprawnia posiadacza samodzielnego nurkowania:
 • W środowiskach zbliżonych do tych, w którym nurek się szkolił i zdobywał doświadczenie,
 • Do głębokości 80 lub 100 metrów, zależnie od zdobytych uprawnień
 • Korzystając z trimiksu jako mieszaniny oddechowej,
 • Z nielimitowanym czasem przystanków dekompresyjnych,
 • z partnerem o takich samych lub wyższych uprawnieniach.
Wyjątek
Certyfikat Hypoxic Trimix 80 metrów jest taki sam jak certyfikat do 100 metrów z jednym wyjątkiem: jeśli warunki na to nie pozwalają lub kursanci nie mogą wykonać najgłębszych nurkowań, nurkowie mogą zostać certyfikowani do poziomu 80 metrów po pierwszych czterech (4) nurkowaniach szkoleniowych na wodach otwartych.
Po zdobyciu doświadczenia, i wraz z partnerem o równoważnych lub wyższych uprawnieniach, nurek z uprawnieniami do wykonywania nurkowań do 100 metrów może nurkować na większe głębokości niż 100 metrów.
 • Utwórz osobistą notatkę
 • Report Translation Mistake
 • Report Technical Error