ARCHIVE

Specjalizacje na Wodach Otwartych

Diver Stress & Rescue

Cel

Podczas programu SSI Diver Stress & Rescue kursanci zyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania stresu, zapobiegania wypadkom oraz radzenia sobie w częstych sytuacjach awaryjnych, do których dochodzi podczas nurkowań rekreacyjnych.

Minimalny Stopień Instruktora

Instruktor specjalizacji Diver Stress & Rescue o aktywnym statusie może prowadzić ten program specjalizacji.

Wymagania wstępne dla kursanta

 • Minimalny wiek: 12 lat
 • Kursant powinien posiadać sprawność fizyczną, pozwalającą na wykonanie wymaganych ćwiczeń.
 • Posiadać dowód aktualnego przeszkolenia O2 Provider, First Aid i CPR w ciągu dwóch (2) lat przed wydaniem karty certyfikacyjnej.
Kandydat musi posiadać następujące certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji nurkowych:
 • Referral Diver

Uwaga: Nurkowie SSI Referral Divers mogą zapisać się do programów Specjalizacji SSI i ukończyć wszystkie sesje teoretyczne oraz sesje na basenie/w wodach ograniczonych. Nurkowań szkoleniowych w Wodach Otwartych w ramach danej specjalności nie można łączyć z nurkowaniami szkoleniowymi w Wodach Otwartych w ramach programów poziomu podstawowego. Należy je wykonać po ukończeniu szkolenia w ramach programu Open Water Diver.

Czas trwania

 • Rekomendowane godziny dla ukończenia: 10-15 godzin.

Limity głębokości

 • Maksymalny limit głębokości na wodach otwartych | 18 metrów.
Umiejętności
 • Maksymalny limit głębokości na wodach otwartych | Ratowanie nieprzytomnego nurka | 9 metrów.

Współczynnik ilościowy w wodzie

Kursanci w wieku co najmniej 15 lat:
 • Współczynnik kursant-instruktor: 8:1
 • Współczynnik może wzrosnąć do 10:2 z jednym (1) certyfikowanym asystentem.
 • Współczynnik może wzrosnąć do 12:3 z dwoma (2) certyfikowanymi asystentami.
Kursanci w wieku 12-14 lat:
 • Współczynnik kursant-instruktor: 6:1.

Odległość

 • Podczas oceny umiejętności nurkowych w wodzie, kursanci muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem Profesjonalisty SSI w taki sposób, aby w każdej chwili możliwe było nawiązanie kontaktu fizycznego.

Wymagania do ukończenia kursu

 • Kursant musi ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne oraz uzyskać pozytywne oceny zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Diver Stress & Rescue.
 • Zaliczyć egzamin końcowy programu.
 • Kursant musi odbyć co najmniej trzy (3) zajęcia basenowe/w ograniczonym akwenie zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Diver Stress & Rescue.
 • Kursant musi wykonać co najmniej trzy (3) nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu Diver Stress & Rescue.

Certyfikacja

 • Po spełnieniu wszystkich wymagań teoretycznych oraz wymagań w wodzie, Profesjonalista SSI może wydać cyfrową kartę certyfikatu tego programu.
 • Certyfikowani nurkowie SSI mogą nurkować z partnerem z równymi lub wyższymi kwalifikacjami w warunkach odpowiednich dla ich wyszkolenia oraz w limitach głębokości rekomendowanych przez ich certyfikacje.
 • Kursanci młodsi niż 15-letni będą certyfikowani jako SSI Junior Diver w odpowiednim programie, i mogą nurkować pod bezpośrednim nadzorem Profesjonalisty SSI lub z certyfikowanym dorosłym, w warunkach odpowiednich dla ich wyszkolenia oraz w rekomendowanych limitach głębokości.

Upgrade (podwyższenie uprawnień)

 • Gdy kursant ukończy 15 lat, uprawnienia Junior Diver Stress & Rescue można podwyższyć do Diver Stress & Rescue.
 • W SSI zaleca się wykonanie pełnego cyklu umiejętności wymaganych w ramach program Diver Stress & Rescue przed podwyższeniem uprawnień.
 • Utwórz osobistą notatkę
 • Report Translation Mistake
 • Report Technical Error