ARCHIVE

תכניות התנסות בחוויית הצלילה

התנסות בחוויית הצלילה

כוונה

תכנית ההתנסות חוויית הצלילה נועדה להעניק לחניכים את המיומנויות והידע הדרושים על מנת שיוכלו לצלול צלילת מיכלים בביטחה, בליווי מקצוען צלילה של SSI ובסביבה של בריכה או מים מוגנים.

שימו לב: תכנית זאת היא בגדר תכנית הכרה בלבד. על מקצוען הצלילה להתמקד בבטיחותם של החניך ובהנאה שלהם, ולהימנע ממצב של לימוד יתר.

הדירוג המינימלי הדרוש למדריך

עוזר מדריך במעמד הדרכה פעיל רשאי להעביר את תכנית ההתנסות בחוויית הצלילה.

דרישות אדמיניסטרטיביות

בטרם תחילת שלב ההכשרה, עליהם למלא:
 • טופס הרשמה
 • טופס מדיניות פרטיות
 • קוד לצלילת היכרות

דרישות קדם לסטודנטים

 • גיל מינימלי: 8 שנים

משך התכנית

 • אין המלצה למשך תכנית ההתנסות בסקובה.

מגבלות עומק

 • עומק מירבי לשיעורי הבריכה\מים מוגנים: 5 מטרים.

יחס חניך-מדריך במים

בריכה

חניכים בגיל 10 ומעלה:
 • יחס חניך-מדריך הוא 8:1
 • לא ניתן להגדיל את היחס בין החניך למדריכים על ידי הוספת עוזר מוסמך.
חניכים בגיל 8-9 שנים:
 • יחס חניך-מדריך הוא 4:1
 • ניתן להגדיל את היחס ל-6:2 בתוספת עוזר מוסמך אחד (1).

מים מוגנים

חניכים בגיל 10 ומעלה:
 • יחס חניך-מדריך הוא 4:1
 • ניתן להגדיל את היחס ל-6:2 בתוספת עוזר מוסמך אחד (1).
חניכים בגיל 8-9 שנים:
 • יחס חניך-מדריך: 4:1
 • ניתן להגדיל את היחס ל-4:2 בשימוש בעוזר מדריך מוסמך אחד (1).

שימו לב: על מקצועני הצלילה של SSI להקפיד לציית לחוק המקומי ולעמוד בדרישות הביטוחיות החלות על תכניות ההיכרות של צלילת מיכלים.

פיקוח ברמה המינימלית

 • עוזר מדריך במעמד פעיל או מקצוען צלילה בדרגה בכירה יותר רשאי לפקח על כל השיעורים האקדמיים ועל הפעילויות בבריכה/מים מוגנים.

מרחק פיזי בין המדריך לחניכים

 • במהלך ביצוע הערכת מיומנויות במים, החניכים יהיו תחת פיקוחו הישיר של מקצוען SSI כך שניתן יהיה לקיים מגע פיזי בעת הצורך.
 • החניכים יהיו תחת השגחתו הישירה של של המדריך כך שניתן יהיה לקיים מגע פיזי בכל עת במהלך שלב ההכשרה במים.

דרישות להשלמת התכנית

 • השלם בהצלחה את כל מפגשי המים ואת הערכות הכישורים בהתאם להנחיות המופיעות באוגדן למדריך של תכנית התנסות בחוויית הצלילה.
 • החניכים ידרשו לעבור הערכת מיומנויות וכישורים רק במקרה שהם יבחרו להמשיך ולבצע את צלילת ההכשרה במים פתוחים לצולל בסיסי.

L10N

 • התנסות בחוויית הצלילה היא בגדר תכנית הכרה בלבד.
 • בסיום התכנית, יש להזין את נתוני החניכים במערכת MySSI על מנת שיוכלו לקבל את תעודות ההכרה הדיגיטליות שלהם.
 • צור הערה אישית
 • Report Translation Mistake
 • Report Technical Error