ARCHIVE

Programy instruktorskie na obiegu otwartym

Extended Range Instructor

Cel

Kurs SSI Extended Range Instructor Training Course pozwala kandydatowi zdobyć jedne z poniższych uprawnień:
 • Extended Range Instructor
 • Extended Range Trimix Instructor

Minimalny Stopień Instruktora

Program Extended Range Instructor Training Course może prowadzić Extended Range Instructor Trainer ze statusem aktywnym.

Wymagania wstępne dla kandydata

 • Posiadanie i użycie Pełnego Systemu Nurkowego w odpowiedniej konfiguracji sprzętowej określonej w ogólnych standardach szkoleniowych SSI.
 • Wykonanie wstępnej oceny kandydata: Historia nurkowań i przedstawienie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w zakresie nauczania i nurkowania.
Posiadać zalogowane:
 • 20 nurkowań głębszych niż 30 metrów
Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:
 • Extended Range
 • Extended Range Trimix
Kandydat musi posiadać następujące certyfikaty SSI i aktywny status lub równorzędne uprawnienia uzyskane w innych uznanych organizacjach szkoleniowych:
 • Instruktor Deep Diving
 • Instruktor Diver Stress & Rescue
 • Instruktor Enriched Air Nitrox
Kandydat wystawił co najmniej:
 • 3 certyfikaty Enriched Air Nitrox 40

Czas trwania

 • Zalecany czas trwania kursu: 16 godzin.
 • Całkowita liczba zajęć, godzin i zajęć dziennie są ustalane przez danego instruktora, bazując na potrzebach kursanta, jego możliwościach i warunkach środowiskowych w wodzie.

Współczynnik ilościowy w wodzie

 • Współczynnik kandydat-instruktor: 4:1.

Limity głębokości

 • Maksymalna głębokość zajęć na basenie/ograniczonym akwenie: 12 metrów.
 • Maksymalna głębokość w wodach otwartych: 45 metrów.

Wymagania do ukończenia kursu

Opcja 1

Przeprowadzić wspólnie z innym instruktorem (co-teaching) przynajmniej dwa (2) oddzielne programy Extended Range pod bezpośrednim nadzorem aktywnego Extended Range Instructor Trainer.

Opcja 2

Uczestniczyć w trzydniowym seminarium i pomyślnie ukończyć:
 • Przegląd wszystkich ogólnych standardów szkoleniowych SSI oraz standardów związanych z programami XR, dla których kandydat uzyskuje certyfikat.
 • Przegląd materiałów dla kursantów i instruktorów dla danego programu.
 • Egzaminy końcowe programu
 • Prezentacja wykładu na temat dotyczący programu i poziomu szkolenia.
 • Zajęcia z planowania nurkowania w celu zapoznania z Arkuszem planowania nurkowania XR.
 • Zajęcia z konfiguracji sprzętu dla odpowiedniego Pełnego Systemu Nurkowego.
 • Ukończyć oceną sprawności kandydata XR w wodzie wymienioną w Standardach Szkoleniowych SSI, jeżeli od ostatniej oceny kandydata upłynęło ponad 6 miesięcy.
 • Zajęcia basenowe/w ograniczonym akwenie, obejmujące prezentację i ocenę wszystkich wymaganych umiejętności programu. Wszystkie umiejętności muszą być wykonane z jakością demonstracyjną.
 • Prezentacja nauczania zajęć w wodzie na temat dotyczący programu i poziomu szkolenia.
 • Jako członek zespołu uczestniczyć w planowaniu realizacji co najmniej jednego nurkowania z programu Extended Range.
 • Działając w charakterze instruktora, zaplanować i przeprowadzić co najmniej jedno (1) pełne nurkowanie dekompresyjne z programu.
 • Zademonstrować umiejętność ratowania nieprzytomnego nurka poprzez wydostanie nurka na powierzchnię z głębokości od 5 do 10 metrów.

Uwagi

 • Podczas wszystkich zajęć w wodzie należy mieć założony minimalny wymagany Pełny System Nurkowy i butle stage.
 • Podczas planowanego nurkowania, kandydat będzie nadzorował asystenta lub innego kandydata występującego jako kursant.
 • Nurkowania szkoleniowe nie mogą przekraczać maksymalnej głębokości dozwolonej przez program, muszą obejmować planowane przystanki dekompresyjne (rzeczywiste lub symulowane) oraz obejmować minimalną liczbę przełączania gazów wymaganą w ramach odpowiedniego programu.

Certyfikacja

Oprócz programów prowadzonych przez aktywnych Extended Range Nitrox Diving Instructors, posiadający aktywny status instruktorzy Extended Range mogą nauczać, nadzorować i wydawać certyfikaty następujących programów, korzystając z konfiguracji sprzętowych których mogą nauczać:
 • Extended Range | z trimiksem lub bez, zgodnie z certyfikatem

Uwaga: Instruktorzy, którzy ukończą seminarium i spełniają konieczne wymogi, zdobędą certyfikat Extended Range Trimix Instructor.

Upgrade (podwyższenie uprawnień)

Instruktorzy Extended Range Instructors lub z wyższym stopniem z certyfikatem Technical Extended Range Trimix:
Extended Range Instructor z aktywnym statusem lub z wyższymi uprawnieniami, który ma certyfikat Technical Extended Range Trimix może podnieść swoje uprawnienia do poziomu Extended Range Trimix Instructor.
Kandydat musi zarejestrować stosowny, profesjonalny zestaw materiałów cyfrowych i przesłać podpisany Formularz ukończenia Profesjonalnego Upgrade’u SSI XR z kopiami potrzebnych certyfikatów do SSI Service Center lub XR International Training Director.
 • Utwórz osobistą notatkę
 • Report Translation Mistake
 • Report Technical Error