xxARCHIVE

Programy XR SCR

SCR Extended Range

Cel

Program ten zapewnia nurkom przeszkolenie niezbędne do:
 • Samodzielnie zaplanować i przeprowadzić nurkowania dekompresyjne na rebreatherze SCR,
 • W Pełnym Systemie Nurkowym SCR,
 • Korzystając z nitroksu,
 • Do maksymalnej głębokości 40 metrów,
 • Nurkowania dekompresyjnego, z dekompresją o łącznym czasie 25 minut,
 • z partnerem o takich samych lub wyższych uprawnieniach.

Oprócz standardów szkoleniowych SSI, indywidualni producenci mogą wymagać dodatkowych warunków wstępnych, doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Instruktor prowadzący ten program musi sprawdzić u producenta najnowsze standardy i procedury.

Minimalny Stopień Instruktora

Aktywny instruktor SCR Extended Range Instructor posiadający uprawnienia instruktorskie na daną jednostkę SCR może prowadzić program SCR Extended Range dla danego modelu tej jednostki.

Wymagania wstępne dla kursanta

Posiadać zalogowane:
 • 24 nurkowania
Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:
 • Enriched Air Nitrox 40
 • Deep Diving

Uwaga: Jeżeli kursant nie posiada certyfikatu Deep Diving, musi mieć co najmniej dziesięć (10) zalogowanych nurkowań na głębokość między 24 a 30 metrów.

Czas trwania

 • Zalecany czas trwania programu: 32-40 godzin.

Minimalne wymagania sprzętowe

Kursanci biorący udział w tym szkoleniu muszą posiadać przynajmniej poniższą konfigurację sprzętową:
 • Pełny System Nurkowy XR SCR

Współczynnik ilościowy w wodzie

 • Współczynnik kursant-instruktor: 3:1

Limity głębokości

 • Maksymalna głębokość podczas nurkowania szkoleniowego 1 i 2 w wodach otwartych: 12 metrów.
 • Maksymalna głębokość podczas nurkowania szkoleniowego 3 w wodach otwartych: 20 metrów.
 • Maksymalna głębokość podczas nurkowań szkoleniowych 4 i 5 w wodach otwartych: 30 metrów.
 • Maksymalna głębokość podczas nurkowania szkoleniowego 6 w wodach otwartych: 40 metrów.
 • Co najmniej jedno (1) nurkowanie musi zostać przeprowadzone na głębokość 35 metrów.

Wymagania do ukończenia kursu

 • Ukończyć wszystkie zajęcia teoretyczne i oceny, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu SCR Extended Range dla danej jednostki.
 • Zaliczyć egzamin końcowy programu.
 • Ukończyć zajęcia z konfiguracji sprzętu, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu SCR Extended Range.
 • Ukończyć Ocenę kondycji pływackiej XR wymienioną w Standardach Szkoleniowych SSI.
 • Ukończyć co najmniej jedne (1) zajęcia praktyczne w basenie/ograniczonym akwenie trwające łącznie co najmniej jedną (1) godzinę, zgodnie z podręcznikiem instruktorskim dla programu SCR Extended Range.
 • Ukończyć co najmniej sześć (6) nurkowań szkoleniowych w wodach otwartych zgodnie z podręcznikiem instruktorskim do programu SCR Extended Range.
 • Posiadać przynajmniej 420 minut run time w wodzie na danej jednostce SCR.

Uwagi

 • Pobrać wszystkie zalogowane nurkowania szkoleniowe kursanta z jego komputera rebreathera i przechowywać przez minimum dziesięć (10) lat. Jeżeli taka opcja nie jest dostępna na rebreatherze, należy pobrać nurkowania szkoleniowe z komputera nurkowego kursanta przechowywać przez minimum dziesięć (10) lat.

Warunki szkolenia

Gazy oddechowe i dekompresja

 • Nurkowanie szkoleniowe 1 i 2 w wodach otwartych musi być zaplanowane w granicach limitów bezdekompresyjnych komputera nurkowego kursanta, oprogramowania do planowania nurkowań lub połączonych tabel Air/EAN SSI.
 • Całkowity czas dla wszystkich wymaganych przystanków dekompresyjnych podczas wszystkich nurkowań szkoleniowych nie może przekroczyć 25 minut na nurkowanie w oparciu o plan podstawowy.
 • Objętość przenoszonego gazu ucieczkowego powinna bazować na indywidualnych wyliczeniach gazowych nurka plus 30% jako objętość rezerwowa, i powinna wystarczyć do wykonania pełnego wynurzenia z dzieleniem się gazem i wszystkich wymaganych przystanków dekompresyjnych.

Sekwencja

 • Nurkowania szkoleniowe 1 – 4 w wodach otwartych mogą być przeprowadzane dopiero po pomyślnym ukończeniu przez kursanta zajęć z konfiguracji sprzętu, oceny kondycji pływackiej XR oraz wszystkich zajęć praktycznych w basenie/ograniczonym akwenie.
 • Nurkowania szkoleniowe 5 i 6 w wodach otwartych mogą być przeprowadzane dopiero po pomyślnym ukończeniu przez kursanta wszystkich zajęć teoretycznych i nurkowań szkoleniowych 1 – 4 w wodach otwartych.

Certyfikacja

Po spełnieniu wszystkich wymagań teoretycznych oraz wymagań w wodzie, Profesjonalista SSI może wydać cyfrową kartę certyfikatu tego programu.
Certyfikat SSI SCR Extended Range uprawnia posiadacza samodzielnego nurkowania:
 • W środowiskach zbliżonych do tych, w którym nurek się szkolił i zdobywał doświadczenie,
 • W konfiguracji sprzętu, z której korzystał na kursie,
 • Do maksymalnej głębokości 40 metrów,
 • Nurkowania dekompresyjnego, z dekompresją o łącznym czasie 25 minut,
 • z partnerem o takich samych lub wyższych uprawnieniach.
 • Utwórz osobistą notatkę
 • Zgłoś błąd tłumaczenia
 • Zgłoś błąd techniczny